• Hjem
  • Foreningen
  • Vedtægter

Vedtægter

Navn og formål

§1
Stk. 1. Nærværende vedtægter gælder for Husejerforeningen af 1891 (herefter benævnt foreningen).
Stk. 2. Foreningen består af maksimalt 500 medlemmer, og foreningens formål er at give medlemmerne fortrinsret til lejligheder i foreningens ejendomme, idet ledige lejligheder udelukkende tilbydes og udlejes til medlemmer, som måtte ønske et sådant lejemål.
Stk. 3. Foreningens formål søges opnået ved køb, vedligehold og opførelse af faste ejendomme i København, på Frederiksberg eller nærmeste omegn.


Medlemsskab

§2
Stk. 1. Generalforsamlingen afgør, hvor stort foreningens medlemstal skal være.
Stk. 2. Som medlemmer af foreningen kan optages familiemedlemmer, i lige op- og nedadgående linje, til nuværende medlemmer.
Stk. 3. Personer, der ønskes optaget, skal være indstillet af et medlem.
Stk. 4. Såfremt medlemstallet udgør det af generalforsamlingen fastsatte antal, noteres indstillede personer på en ekspektanceliste, der føres af bestyrelsen.
Stk. 5. Medlemsret kan ikke overføres til anden person. Dog kan et medlem i levende live overdrage sin medlemsret til sit barn eller barnebarn mod, at medlemmet selv udtræder af foreningen. Ved overførsel af medlemskab skal der ske indbetaling af det sædvanlige indskrivningsgebyr, jf. § 8, stk. 1. Ved overførsel af medlemsret overføres ikke medlemsanciennitet m.v. Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse, men spørgsmålet om en sådan nægtelse kan, af et medlem, indbringes til afgørelse på en generalforsamling. Optagelse regnes fra den nærmeste foregående 1. januar.
Stk. 6. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt et eller flere af følgende forhold er gældende: a) Medlemmet har groft forsømt sit lejemål; b) Medlemmet har overskredet datoen for indbetaling eller helt undladt indbetaling af husleje mindst tre gange; c) Medlemmet har overtrådt foreningens ordensregler mindst tre gange; d) Medlemmet har hævet uretmæssigt på vedligeholdelseskontoen. Bestyrelsen har pligt til at give en skriftlig advarsel såfremt a, b, c eller d er overtrådt. Bestyrelsen har pligt til at oplyse og begrunde eventuelle ophævelser ved foreningens førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 7. Ekskluderes et medlem fra foreningen på grund af grov misligholdelse af foreningens regler, husorden eller vedtægter, kan det tidligere medlem ikke lade sig genopskrive på ekspektancelisten efter anbefaling fra et familiemedlem. Et ekskluderet medlem kan ej heller overdrages et medlemskab fra et familiemedlem.


Bestyrelsen

§3
Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand og 7 bestyrelsesmedlemmer, der er valgt blandt foreningens medlemmer på en generalforsamling.
Stk. 2. Formanden vælges for 2 år ad gangen. De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 henholdsvis 4 årligt afgår efter tur. Der vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsens medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen vælger i sin midte en næstformand, en kasserer, en sekretær og et forretningsudvalg bestående af formanden og to medlemmer. Forretningsudvalget er bemyndiget til i alle tilfælde 3 med bindende virkning for foreningen at foretage skridt af økonomisk og retslig betydning.
Stk. 4. Bestyrelsen fordeler sine øvrige opgaver og forretninger imellem bestyrelsesmedlemmerne efter egen bestemmelse.
Stk. 5. Bestyrelsen varetager foreningens tarv i henseende til den almindelige administration, herunder forvaltning af foreningens midler, såvel faste ejendomme som løsøre.
Stk. 6. For så vidt angår køb og salg af ejendomme kan bestyrelsen, efter en på en generalforsamling indhentet bemyndigelse, uden yderligere forelæggelse for medlemmerne afslutte endelig aftale om handel med bindende virkning for foreningen.
Stk. 7. Bestyrelsen afgør alle tvivlsspørgsmål mellem bestyrelsen og medlemmerne indbyrdes denne forening vedrørende. Tvivlsspørgsmål afgøres så vidt muligt i dialog med medlemmet. Hvis der ikke kan opnås enighed træffer bestyrelsen en endelig afgørelse.
Stk. 8. Bestyrelsen har pligt til at udarbejde en forretningsorden, hvori rammerne for bestyrelsens arbejde fastlægges. Forretningsordenen skal udarbejdes og vedtages senest 2 måneder efter tiltrædelsen af et nyt bestyrelsesmedlem. Forretningsordenen skal være tilgængelig for medlemmerne.
Stk. 9. Et bestyrelsesmedlem har pligt til at efterleve og overholde foreningens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden.
Stk. 10. Et bestyrelsesmedlem kan ekskluderes fra bestyrelsen, såfremt et eller flere af følgende forhold gør sig gældende: a) Bestyrelsesmedlemmet har forsætligt eller ved grov uagtsomhed ageret i modstrid med foreningens formål og interesser; b) Bestyrelsesmedlemmet har forsætligt ikke overholdt foreningens vedtægter; c) Bestyrelsesmedlemmet har forsætligt ikke overholdt bestyrelsens forretningsorden. Eksklusion af et bestyrelsesmedlem kræver, at minimum 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusionen. Ved eksklusion af et bestyrelsesmedlem indtræder en suppleant. 4 Hvis et bestyrelsesmedlem ekskluderes, skal eksklusionen forelægges en generalforsamling. Orienteringen skal ske senest to måneder efter eksklusionen. Det ekskluderede bestyrelsesmedlem kan anke eksklusionen ved en generalforsamling.
Stk. 11.Bestyrelsens og den af generalforsamlingen valgte revisors honorar fastsættes af generalforsamlingen.


Generalforsamlingen

§4
Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgør alle hertil hørende spørgsmål.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med
mindst 2 ugers varsel.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen inden 15. januar. Disse forslag skal sammen med eventuelle forslag fra bestyrelsen, udsendes sammen med regnskabet.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent, 2) protokollen fra forrige års generalforsamling, 3) beretning om foreningens virksomhed, 4) fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse, 5) behandling af indkomne forslag, 6) bemyndigelse til bestyrelsen til køb og salg af ejendomme, 7) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, 8) valg af revisor og revisorsuppleant, 9) lodtrækning og 10) eventuelt.
Stk. 5. Ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år, har adgang til generalforsamlinger. Alle medlemmer, der har ret til adgang til generalforsamlingen, har ret til at afgive stemmer i forbindelse med generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 6. Beslutninger vedtages med simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, hvortil der fordres mindst 2/3 af samtlige afgivne
stemmer, jf. § 15 stk. 1-2.
Stk. 7. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 1/4 af de på generalforsamlingen deltagende medlemmer kræver det.
Stk. 8. Ved fremvisning af en gyldig fuldmagt kan et medlem afgive stemmer på vegne af et andet medlem. En fuldmagt er gyldig, hvis følgende er oplyst: a) Navn og medlemsnummer på den, der giver fuldmagten; b) Navn og medlemsnummer på den, der er givet fuldmagt til; c) Hvilke afstemninger, der gives fuldmagt til; d) Dato og underskrift fra den, der giver fuldmagten.
Stk. 9. Bestyrelsen kan med mindst en uges varsel og på samme måde som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har pligt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når 50 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af en dagsorden.
Stk. 10. Ved afholdelse af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling har bestyrelsen pligt til at stille et retvisende referat til rådighed for medlemmerne. Referatet skal være godkendt af referent og dirigent, og stilles til rådighed for medlemmerne senest 2 måneder efter den afholdte generalforsamling.


Revisor

§5
Stk. 1. Til at revidere foreningens årsrapporter og kontrollere kassebeholdning, værdipapirer og fonds antages et offentligt godkendt revisionsinstitut.
Stk. 2. Foreningen vælger for et år ad gangen blandt sine medlemmer en kritisk revisor. Ligeledes vælges for et år ad gangen en revisorsuppleant.


Mistillidserklæring

§6
Stk. 1. Hvis foreningens medlemmer på et givent tidspunkt oplever, at et eller flere af bestyrelsens medlemmer ikke længere varetager deres funktion tilfredsstillende og for foreningen gavnlig vis, kan de indgive en mistillidserklæring. En mistillidserklæring skal være underskrevet af minimum 20 navngivne medlemmer for at være gyldig.
Stk. 2. Hvis en mistillidserklæring bliver indgivet, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, inden der er gået 2 måneder.
Stk. 3. En mistillidserklæring skal indgives senest 14 dage før en ordinær generalforsamling, hvis afstemningen skal ske på denne.
Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem kan, efter at en mistillidserklæring er indgivet efter gældende regler, afsættes af medlemmerne via en tillidsafstemning på en generalforsamling. Afsættelsen vedtages ved simpelt flertal.
Stk. 5. En person, der er blevet afsat ved et mistillidsvotum, kan tidligst genopstille til bestyrelsen efter en 10-årig periode.


Regnskab og kapital

§7
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Foreningens indtægter skal gå til foreningens formål herunder
den generelle drift, udvikling, forbedring og vedligeholdelse af foreningens ejendomme i medlemmernes interesse.
Stk. 3. Husleje udgør foreningens primære indtægtskilde. Huslejestigninger skal varsles inden for de til enhver tid gældende regler i lejelovgivningen.
Stk. 4. Der føres særskilt regnskab over varmeudgifterne. Varmeudgifterne fordeles mellem lejlighedslejer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og principper for fordeling af varmeudgifter i udlejningsejendomme. Bestyrelsen fastsætter á conto varmebeløb efter de regler, der er gældende for lejere i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. I varmeregnskabet indgår de udgifter, som i henhold til den enhver tid gældende lejelovgivning uden særskilt aftale med lejer kan medtages i varmeregnskabet over for beboelseslejere.
Stk. 5. Den til erhvervelse af ejendomme fornødne kapital tilvejebringes dels ved disses belåning, dels ved at foreningen optager lån hos sine medlemmer som bestemt i § 8.

Kontingent

§8
Stk. 1. Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 150 kroner. Samtidig forpligtiger medlemmet sig til inden for hver femårige periode at yde foreningen et lån på 60 kr., der indbetales med 12 kr. om året i hvert års første kvartal.
Stk. 2. Indbetalte andele af lån med vederlag for rente, jf. § 11 stk. 1-2, udbetales ved medlemmets død til arvingerne.
Stk. 3. Udebliver et medlem mere end 6 måneder med den pligtige indbetaling, slettes medlemmet af foreningen og eventuelt indbetalte dele af lån tilfalder foreningen. Er et medlems adresse foreningen ubekendt vil vedkommende medlem, efter 5 års forløb, blive slettet som medlem af foreningen. Beviserne tages herefter til indtægt af foreningen.

Vederlag for rente og gældsbevis

§9
Stk. 1. De første 5 år forrentes de indbetalte 60 kr. ikke med nogen fast rente. Når et medlem i 5 år har ydet foreningen det i § 8 stk. 1 nævnte lån på 60 kr., udstedes til medlemmet et gældsbevis for de indbetalte 60 kr. med tilskrevet vederlag for rente, jf. § 11 stk. 1-2.
Stk. 2. Gældsbeviset forrentes af foreningen med 10 % på baggrund af for så vidt angår de indbetalte 60 kr. Renten udbetales årligt bagud for hele år.
Stk. 3. Såfremt et medlem udmelder sig eller slettes af foreningen, forbliver eventuelt udstedte gældsbeviser stående i foreningen. De regler, der gælder for medlemmers gældsbeviser, finder også anvendelse på sådanne beviser. Beviset udbetales ved medlemmets død til arvingerne. Krav på bevisets udbetaling forældes 5 år efter medlemmets død. Rentekrav på beviser forældes efter 5 år. Gældsbeviser kan ikke overføres til en anden person uden bestyrelsens samtykke.


Lodtrækning og folkepensionister

§10
Stk. 1. Ved lodtrækning på den ordinære generalforsamling udtrækkes årligt et af bestyrelsen fastsat antal beviser, dog mindst 4. De udtrukne bevisers sum må dog ikke overstige 3.000 kr.
Stk. 2. Medlemmer, der oppebærer indtægtsbestemt folkepension eller er økonomisk ligestillede, har ret til hvert år at optage lån, der svarer til det til enhver tid ældste af deres gældsbevisers pålydende mod at stille dette til sikkerhed. Den årlige rente på beviset tilfalder foreningen, så længe lånet varer. Et medlem kan dog ikke belåne sit sidste bevis uden samtidig at miste sin medlemsret.

Overskuddets fordeling

§11
Stk. 1. Årets overskud fordeles – efter henlæggelser (jf. § 12) har fundet sted – til foreningens medlemmer som vederlag for rente (jf. § 9 stk. 1-3) i forhold til de indbetalte kontingentkroner.
Stk. 2. Gældsbevisernes størrelse fastsættes for 5-årige perioder af generalforsamlingen efter henstilling af bestyrelsen, første gang for perioden 1952-56. Evt. overskud eller underskud, der er opstået i forbindelse hermed, reguleres på konjunkturfonden.

Reservefond og konjunkturfond

§12
Stk. 1. Af årets overskud skal hvert år henlægges 15 % til en reservefond, der skal tjene til sikkerhed for foreningens forpligtelser. Reservefonden forøges foruden med henlæggelser med egne renter.
Stk. 2. Såfremt reservefonden overstiger en fjerdedel af medlemmernes tilgodehavende i udstedte beviser, henlægges der ikke beløb til reservefonden, og dennes egne renter tilfalder hovedkassen.
Stk. 3. Reservefondens midler kan anvendes som tilskud eller lån i ejendomme, der det enkelte år har haft ekstraordinære udgifter til fornyelse og forbedring.
Stk. 4. Reservefondens midler anbringes i kredit- eller hypotekforeningsobligationer eller dermed ligestillede papirer. Fondens kapital kan dog også anbringes som lån i foreningens ejendomme, når anbringelsen sker inden for 10 x lejen. Dog bibeholdes en kontant beholdning efter bestyrelsens skøn.
Stk. 5. Hovedkassen kan, hvis likviditeten måtte kræve det, optage lån ireservefonden.
Stk. 6. Der oprettes en konjunkturfond til regulering af gældsbeviserne, jf. § 8 stk. 3.

Husorden og lokal drift i foreningens ejendomme

§13
Stk. 1. Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte bindende regler for husorden - ordensregler - i foreningens ejendomme.
Stk. 2. Beboerne i foreningens ejendomme har ret til at oprette lokale beboerforeninger. Beboerforeningerne skal agere inden for foreningens vedtægter og i overensstemmelse
med foreningens interesser. Beboerforeningerne fastsætter derudover selv egne regler og opgaver.
Stk. 3. Foreningens viceværter varetager den daglige drift af foreningens ejendomme. Viceværternes konkrete opgaver, ansvarsområder og løn fastsættes i individuelle ansættelseskontrakter. I ansættelseskontrakterne fastsættes også rammerne for afskedigelse samt ophævelse af lejemål.

Lejemål

§14
Stk. 1. Tildeling af lejemål sker på baggrund af foreningens gældende ventelister. Ventelisterne udarbejdes på baggrund af medlemmernes medlemsanciennitet. De gældende ventelister skal til enhver tid være tilgængelige for foreningens medlemmer.
Stk. 2. Kan et lejemål ikke afsættes til et medlem udbydes lejemålet til de personer, der står på ekspektancelisten. Kan der ikke findes en lejer på ekspektancelisten, udbydes lejemålet offentligt.
Stk. 3. Den formelle tildeling af lejemål sker gennem underskrivelsen af en lejekontrakt med foreningen. Eventuelle misforhold i lejligheden, der opdages af lejer efter overtagelse, skal oplyses til bestyrelsen inden for 2 uger efter den formelle tildeling af lejemålet.
Stk. 4. Hvis et medlem som lejer af en lejlighed i foreningens ejendomme udnytter lejelovgivningens regler om bytte m.m., således at lejligheden overdrages til en ny lejer, som ikke er medlem af foreningen, vil det pågældende medlem og dennes samboende/ ægtefælle få nulstillet deres medlemsancienniteter.
Bestyrelsen kan, inden for den til enhver tid gældende lejelov, ophæves et lejemål, såfremt et eller flere af følgende forhold er gældende:
a) Lejer har groft forsømt lejligheden; b) Lejer har gentagende gange undladt indbetaling af husleje; c) Lejer har gentagende gange overskredet datoen for indbetaling af husleje; d) Lejer har gentagende gange overtrådt foreningens ordensregler. Bestyrelsen har pligt til at oplyse og begrunde eventuelle ophævelser ved foreningens førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 5. Ophæves et lejemål på grund af manglende huslejeindbetaling, nulstilles medlemmets anciennitet omgående.
Stk. 6. En lejer kan, med bestyrelsens godkendelse, helt eller delvist fremleje eller udlåne sin lejlighed inde for den til enhver tid gældende lejelov.

Ændring af foreningens vedtægter

§15
Stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved afstemning på en ordinær generalforsamling. En ændring af vedtægterne kræver, at minimum 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for ændringen, og at minimum 50 stemmeberettigede deltager på generalforsamlingen.
Stk. 2. Foreningens vedtægter skal være offentligt tilgængelige for alle medlemmer og lejere.

Opløsning af foreningen

§16
Stk. 1. Foreningens opløsning og vilkårene for samme kan fastslås på en ordinær generalforsamling, når der til samme er sket lovlig indkaldelse med udtrykkelig angivelse af, at forhandlingerne vedrører foreningens opløsning, og når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på denne generalforsamling stemmer derfor.
Stk. 2. Foreningen kan dog ikke opløses, når mindst 100 medlemmer ønsker, at den skal fortsætte. Indkaldelse til den i denne paragraf nævnte generalforsamling skal bekendtgøres pr. post ved udsendelse af anbefalede breve til samtlige medlemmer, så vidt adresserne er foreningen bekendt.


Vedtagelse af ovenstående vedtægter for Husejerforeningen af 1891

Ovenstående vedtægter er vedtaget med mindst 2/3 flertal på Husejerforeningens ordinære generalforsamling den 23. marts 2015 og er trådt i kraft fra samme dag og ophæver alle tidligere love og vedtægter.
89 medlemmer deltog ved generalforsamlingen + 11 stemmer afgivet ved fuldmagt.