Skip to main content

Husorden

Disse regler gælder for alle beboere i Husejerforeningen af 1891’s ejendomme.

Som hovedregel opfordres beboerne til i alle forhold at vise hensynsfuldhed overfor andre beboere og for bebyggelsen som helhed. Man bør helt afholde sig fra handlinger, der kan være til skade eller ulempe for andre.

Lejlighederne skal til enhver tid holdes i forsvarlig stand.

§1   Fejl eller uorden ved installationer til vand, el, varme og afløb skal omgående meldes til viceværten. Lejlighedens indehaver er pligtig til selv at dække alle udgifter stammende fra utætte cisterner o.lign., som man har undladt at anmelde.

§2   Afløb i lejlighederne skal holdes rensede, således at oversvømmelser undgås. Der må ikke kastes affald, bleer, hygiejnebind m.m. i WC-skåle o.lign., som kan tilstoppe afløb og faldstammer.

§3   Tøjvask og tørring i lejlighederne skal foregå under tilstrækkelig udluftning. Ingen aftrækskanaler må tilstoppes.

§4   For at modvirke opståen af skimmelsvamp er det vigtigt generelt, at udlufte dagligt, gerne 10-15 minutter - med gennemtræk - og gerne 2-3 gange dagligt. I de kolde måneder skal der holdes en minimumstemperatur på 18 grader i hele lejligheden for at modvirke fugt og opståen af skimmel.

§5   Ejendommens bygninger og øvrige anlæg skal behandles forsvarligt og må ikke beskadiges. Ved forsætlig overtrædelse heraf vil der blive rejst erstatningskrav. Gårdporte, hoved- og køkkentrapper skal holdes aflåst. Det er forbudt at tegne og male (udøve hærværk) på træ- og murværk.

§6   Der må gerne opsættes neutrale læsejl på altanerne, der ikke overstiger rækværkets højde. 

I forbindelse med altanerne må der ikke monteres ting på murstensvæg, døre og vinduer eller i loftet, og der må ikke bores i ejendomsfacaden eller betonkonstruktionen. 

Altanerne må ikke indhegnes med net eller lignende.

Det er ikke tilladt at grille på altanerne af hensyn til naboerne og andre, der kan blive generet af røgen.

§7   Intet affald må henstilles i gården eller anbringes andet sted end i de dertil opstillede foranstaltninger. Ved overtrædelse heraf vil bortkørsel ske for pågældende beboers egen regning.

§8   Der må ikke henstilles cykler, barnevogne el. andre ting i og på trappeopgangene (iflg. Brandvæsenets bestemmelser), der må ikke i passager og på fællesarealer hensættes eller efterlades genstande. Dette gælder også børns legetøj. Kan fjernes uden ansvar!

§9   Barnevogne og cykler bør anbringes i de dertil indrettede cykelstativer/arealer.

§10   Der må ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer. Det er ligeledes strengt forbudt at kaste cigaretskod ud fra altanerne o.lign. Fortovene skal fremstå pæne og ikke anvendes som offentligt askebæger.

§11   Musiceren og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og ikke efter kl. 23.00 uden forudgående varsel til de øvrige beboere. Musikanlæg, TV, radio o.lign. må ikke højlydt benyttes for åbne vinduer og døre.

§12   Støjende adfærd og færdsel skal begrænses overalt i ejendommen, fx også på hovedtrapper og gårdarealer.

§13   Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres og bruges således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner eller andet støjende værktøj må ikke finde sted før kl. 07.00 og efter kl. 20.00.

§14   Biler og motorcykler må kun parkeres på dertil etablerede parkeringspladser og aldrig på gårdarealerne. Ejendommen kan, under iagttagelse af de derom givne regler, lade motorkøretøjer fjerne, hvis de parkeres i modstrid med disse anvisninger. Dette sker for ejerens egen regning.

§15   Det er ikke tilladt at holde hund eller kat jf. ligeledes lejekontrakten. Mindre husdyr må ikke være til gene for de øvrige beboere. Ejere og brugere af akvarier skal tegne ansvarsforsikring specifikt herfor. Gyldig kvittering kan forlanges forevist ejendommens vicevært eller ejendomsansvarlige.

§16   Gentagne grove overtrædelser af ejendommens husorden kan medføre eksklusion af Husejerforeningen samt opsigelse/ophævelse af lejemålet i henhold til §§ 83e og 93g i Lov om leje.

§17   Administrationen, vicevært og evt. gårdmand har ret til at påtale overtrædelse af husordenen, og deres anvisninger skal følges.

§18   Navneskilte på dørtelefon og postkasse opsættes af viceværten. Uautoriserede navneskilte vil blive fjernet.

§19   Lejlighedernes rumdeling må ikke ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Ved fjernelse af en væg, skal man dokumentere at den hverken er bærende eller støttende.

§20   Kortidsudlejning, som eksempelvis AirBnB, er ikke tilladt.

I øvrigt henvises til bestemmelser i lejekontrakter og lejeloven og til eventuelle opdateringer på foreningens hjemmeside.

Revideret - august 2023